The Impact of Employee Satisfaction and Individual Performance on Corporate Performance: A Field Study on Education and Health Sectors

Adem Arslan, Sabri Korkmaz

Abstract


Today, a competitive global dimension has forced companies and organizations to survive, compete, and use resources efficiently and productively. The most important resource possessed by organizations and companies is human asset, and employee performance and productivity plays a key role in the success of firms and organizations. Job satisfaction or employee satisfaction must be at a higher level in order for an employee to deliver high performance and efficiency. Work is a part of human life and people spend a high percentage of their lives in work environments. To measure the relationship between employee satisfaction, individual performance, and Corporate performance, a survey was conducted in the education and health sectors through questionnaire. The study was conducted in Nigeria, an African country, and the limitation of the research is that it was conducted using only a small Session of the country (Abuja, the nation’s Federal Capital Territory). The employees selected for the study were people of different nationalities, which added diversity to the study. Within the scope of the study, each individual was asked a total of 45 questions, divided into 3 Sessions, and the questions were prepared according to likert scale of 5. The scale used in the study was prepared by Prof.Halil Zaim. The following results were obtained from the study; there is a positive and statistically meaningful relationship between Employee Satisfaction, Individual Performance and Corporate Performance. For Employee Satisfaction and Individual Performance, the impact on corporate performance is 39.2%. In other words, an increase in employee satisfaction and individual performance variables affects corporate performance by 39.2%.

Keywords


Individual Performance; Corporate Performance; Employee Satisfaction

Full Text:

PDF

References


(www.htaegitimdanismanlik.com). (2010). Kurumsal performans değerlendirme programı

AKBAL, B. (2010), Bankalarda Uygulanan Performans Değerlendirme Kriterlerinin, Çalışanları İş Tatminleri üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması:Ankara İli Özel ve Kamu Bankaları Karşılaştırması, T.C. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Finansman Bilim Dalı

AŞIK, N. A. (2010). Çalışanların iş doyumunu etkileyen bireyselve örgütsel faktörlerile sonuçlarına ilişkin kavramsal bir değerlendirme. TürkİdareDergisi, 467, 31-51.

BALABAN, Ş.(2010), İş doyumu ve Performans (Verimlilik) İlişkisi

CIHANGIR, E. (2014). Kurumsal performans yönetimi ve yüksek performanslı organizasyonların özellikleri.

ÇELIK, S. (2010). İş Ahlakı Uygulamalarının Çalışan Memnuniyeti İle İlişkisi. İşAhlakıDergisi, 3(5), 21-40.

ÇETIN, H., ZETTER, S. A., TAŞ, S., & ÇAYLAK, M. (2013). İşdoyumu ve çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi örneği. Akdeniz İİ BF Dergisi, 26, 145-163.

ÇINAR, F. (2015).HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi,6(13).

DAVRAS, Ö.,& GÜLMEZ, M. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 167-184.

EMHAN, A., & REMZI, G. Ö. K. Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması.

ERTURGUT, R., & KESKİN, U. (2012). BİREYSEL PERFORMANS VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEMELLERİNE DAİR FELSEFİK BİR İNCELEME. YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, (73).

GAZEZ, S.,(2010) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Performans Yönetimi ve Denetimi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı

HELVACI, M. A. (2002). Performans yönetimi sürecinde performans değerlendirmenin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 155-169.

İLERİ, Y. Y., & SOYLU, Y. (2011). ÖRGÜTSEL ETİĞİN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi,14(1-2), 225-250.

KÖK, S. B. (2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 293.

ÖZMUTAF, N. M. (2007). ÖRGÜTLERDE BİREYSEL PERFORMANS UNSURLARI ve ÇATIŞMA.

PEKEL, H. N. (2001). İşletmeler demotivasyon-verimlilik ilişkisi: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı çalışanları arasında bir örnek olay araştırması (Doctoral dissertation, Sosyal Bilimler).

SAYLI, H., Veysel, A. Ğ. C. A., KIZILDAĞ, A. G. D., & UĞURLU, A. G. Ö. Y. (2009). Etik, Kurumsal İtibar ve Kurumsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,14(2).

ÜNALAN, D., ÇETİNKAYA, F., ÖZYURT, Ö.,& KAYABAŞI, A. (2006). Bir üniversite hastanesinde çalışan sekreterlerde iş memnuniyeti. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9(1).

YÜKSEL, H., &YÜKSEL, M. (2014). İş doyumu ile işten ayrılma düzeyi arasındaki ilişki: İlköğretim öğretmenleri üzerinde bir uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(32), 559-572.
DOI: http://dx.doi.org/10.20321/nilejbe.v4i9.161

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.